Loading

Preparando cambios no sitio web dei por experimentar varias formas de representar graficamente a información estatística, nomeadamente representacións cartográficas de datos para os concellos galegos. Esta anotación amosa as posibilidades de Tableau Public, un dos servizos con modalidade gratuíta que vén merecendo mellores críticas por parte dos especialistas en visualización de datos.

O módulo javascript inferior presenta dous mapas con información sobre a renda media dos concellos galegos. O primeiro presenta un índice de nivel para o ano 2008, entanto o segundo presenta unha porcentaxe de variación para o período 1996-2008. Por renda represéntase a renda familiar bruta dispoñible por habitante, cos datos publicados polo IGE para o período 2000-2008 e para o ano 1996 (estes últimos xa non dispoñibles na súa web).

Top