Loading

Recentemente veño de dar de baixa o primeiro automóbil autenticamente meu, pagado por min. Debido á (de)formación profesional que padecemos os economistas, ao longo da súa vida útil fun gardando todos os papeis e facturas vinculadas ao seu uso, e como san e verde exercicio dediqueime a contabilizar cal foi o seu custo real.

Falo dun Ford Fiesta diesel do ano 1999 comprado como quilómetro cero en 2000, con 10 anos de vida útil, até 2009, e un total de 240.000 quilómetros percorridos entre frontal e cu. Un automóbil que empreguei fundamentalmente para min só e para un uso mixto profesional e persoal, con máis do primeiro ao comezo e máis do segundo cara ao final.

Na táboa seguinte resumo o cadro de gastos que me xerou ao longo de 10 anos, contabilizados ou estimados segundo o caso, en euros correntes (moeda en curso de cada ano, con excepción do ano 2000, no que procedín á conversión das pesetas en euros segundo o cambio oficial de 2001).

O que custa un coche

Contabilización e estimación dos gastos (en € correntes) asociados ao coche: Marca: Ford. Modelo: Fiesta. motor: 1.8D. Matriculado en: 1999. Prezo: 9.000€. Vida útil: 10 anos. Km: 240.000.
AnoEntrada e letrasCombustiblePortaxes e aparcadoirosSeguroRodaxeMantemento e reparaciónsMultas e guindastresOutrosTOTAL
20006.487,83€1.053,00€200,00€
580,00€87,00€60,10€85,87€8.553,80€
20013.657,06€1.100,93€200,00€
580,00€92,56€852,44€6.482,99€
20022.156,52€1.146,75€200,00€
580,00€97,12€298,53€120,20€4.599,12€
20032.156,52€1.214,40€200,00€580,00€100,52€872,19€120,20€5.243,83€
20041.137,00€166,67€580,00€103,40€190,33€890,00€3.067,40€
20051.406,25€166,67€580,00€108,40€458,37€691,95€3.411,64€
20061.244,10€133,33€
580,00€112,00€523,08€120,20€2.712,71€
20071.309,50€133,33€
580,00€150,19€50,00€200,00€2.423,02€
20081.198,05€118,22€
304,82€140,59€1.526,00€3.287,68€
20091.046,18€446,80€305,85€145,59€305,00€72,16€2.321,58€
TOTAL14.457,93€11.856,15€1.965,02€5.250,67€1.137,37€5.075,94€2.074,81€285,87€42.103,76€

Máis abaixo explícase o significado e procedencia destas cifras. Mais o que pretendo destacar aquí é como un coche cun prezo de 1.500.000 pesetas no ano 2000, isto é, aproximadamente 9.000 €, acaba por orixinar un desembolso de algo máis de 42.000 € (!) a prezos correntes.

Se empregamos o IPC para deflactar esta cantidade convértese en 38.000 € a prezos do ano 2000, o que supón máis de catro veces o prezo orixinal do vehículo ao contado. Do mesmo modo podemos calcular canto diñeiro tería eu hoxe, ao finalizar a vida últil do coche despois de 10 anos, se todo o diñeiro que gastei nel cada ano o fose metendo nun produto financeiro que me remunerase cun tipo de xuro equivalente ao IPC: 51.000 € (!) a prezos do ano 2009.

O custo por Km orixinado polo coche é de 0,21 €/Km, a prezos de 2009. Este dato interesará a aquelas persoas que usan o seu vehículo particular na actividade profesional da empresa para a que traballan. Se contabilizamos aparte aparcadoiros e portaxes, que se pagan normalmente á marxe das dietas, o custo por Km sería de 0,20 €/Km, o que, segundo teño entendido, é unha cantidade algo superior ao que se adoita pagar na maioría das empresas que coñezo en concepto de dietas de desprazamento. E iso que estamos falando dun vehículo pequeno e diesel máis ben de gama baixa.

É claro que quen decide ter un coche ten as súas razóns, e que o escenario alternativo de non compralo e dedicar todo o diñeiro a aforrar é bastante irreal, por razóns diversas. Porén, supoñamos o caso de alguén que para desprazarse por motivos laborais entre A Coruña e Santiago de Compostela durante o mesmo período ten que optar entre un coche particular dedicado en exclusiva á actividade e a alternativa dun transporte público como o tren.

O billete ordinario de ida e volta do tren de media distancia de RENFE entre as dúas cidades custa 10,90 €, o que, dada a distancia de 70 Km que as separa (media aproximada calculada en base a unha utilización 50/50 da autoestrada -76,3 Km de distancia- e da estrada convencional N-550 -65,4 Km-) supón un custo de 0,08 €/Km (contabilizando 140 Km de percorrido, ida e volta).

Constátase así que o tren supón fronte ao coche un aforro do 63% no custo de desprazamento (!), é dicir, só custa un terzo do que custa o automóbil (viaxando un só). Ese sería o custo de oportunidade de usar un vehículo privado no canto do tren. E iso sen contabilizarmos os descontos doutras tarifas e bonos que son de aplicación pola compañía ferroviaria.

Quer dicirse que dos 51.000 € que eu tería hoxe en día tería gastado en tren para andar o mesmo aproximadamente 19.000 €, podendo destinar os 32.000 € restantes a outros mesteres, incluíndo quizá esas situacións nas que o tren non cubre as necesidades de desprazamento. Unha cantidade esta realmente notoria que permite pensar en dedicar máis de 3.000 € por ano a outros medios de locomoción e transporte, por exemplo, autobuses urbanos e interurbanos ou taxis.

É claro que todos estes cálculos, estimacións e cábalas pódense refinar. Un economista inmediatamente imputaría un salario polo tempo de condución do coche, que no tren se pode dedicar a outras cousas, xa sexan remuneradas ou non.

A unha media de 60 Km/h dedúcese que para percorrer 240.000 Km fixeron falta 4.000 h de condución, isto é, 166,67 días. Isto é, case medio ano neto de vida dedicado a conducir (!).

Tamén sería tentador estimar o aforro en saúde que supón liberarse do estrés da condución, que para min está sendo con diferenza a compoñente máis importante desde que non teño coche. En vez de tempos mortos un pode dedicarse a tirar de portátil e facer algo produtivo durante as viaxes, mentres a paisaxe se desliza polas xanelas.

E finalmente poderíamos estimar o custo medioambiental: as diferenzas tanto na pegada ecolóxica da fabricación de ambos medios de transporte, na parte alícuota que corresponde a cada usuario, como na contaminación que se deriva do uso de cada un.

O automóbil dá liberdade e flexibilidade. Sen dúbida. Mais, agora que o combustible rexistra prezos históricos e os debates danse arredor de cuestións tan risibles como o de limitar a velocidade máxima en autoestradas a 110 Km/h, podemos dicir que realmente o coche compensa?

Cálculos en detalle

A entrada foi de 470.000 pesetas e as letras corresponden a un financiamento en catro anos (2+2). Os dous primeiros anos (25 cotas en realidade) o financiamento tivo un TAE do 11,25%, e os dous seguintes un TAE do 12,71%, ambas porcentaxes moi por riba dos xa de por si elevados tipos de xuro existentes naquela época. Por exemplo, o EURIBOR era do 5,25% no ano 2000. Estes tipos de xuro elevados xustifícanse porque non quería que a miña familia avalase o crédito concedido.

O cálculo do gasto en combustible efectuouse mediante a aplicación dos prezos medios do gasóleo en España (sei que non coinciden cos de Galicia), dun número de Km percorridos por ano (que estimei axustándoo á realidade dun uso decrecente do vehículo) e dun consumo crecente de litros de gasóleo por Km (froito da perda de eficiencia da mecánica e dun peso progresivamente maior do uso do coche en medio urbano).

O que custa un coche

Estimación do gasto en combustible (en € correntes)
AnoKmConsumo (l/100 Km)Gasóleo (l)Prezo (€/l)TOTAL
TOTAL240.00014.300,011.856,15€
200030.0005,001.500,00,70€1.053,00€
200130.0005,251.575,00,70€1.100,93€
200230.0005,501.650,00,70€1.146,75€
200330.0005,751.725,00,70€1.214,40€
200425.0006,001.500,00,76€1.137,00€
200525.0006,251.562,50,90€1.406,25€
200620.0006,501.300,00,96€1.244,10€
200720.0006,751.350,00,97€1.309,50€
200815.0007,001.050,01,14€1.198,05€
200915.0007,251.087,50,96€1.046,18€

Para o gasto en aparcadoiros e portaxes tamén realicei unha estimación dos oito primeiros anos, correspondendo os dous últimos datos a gastos reais contabilizados, destacando o gasto de 2009 pola adquisición dun OBE e o aumento dos Km percorridos por autoestrada. O cambio no custo do seguro deriva da conversión dun seguro dunha compañía tradicional a outra de baixo custo, e da rebaixa en paralelo do nivel de protección. O resto de conceptos responden a gastos perfectamente documentados.

O cambio de prezos constantes a correntes empregou as cifras oficias do IPC xeral para España, que non é exactamente o de Galicia pero case.

O que custa un coche

Conversión dos gastos a prezos de 2000 e 2009 (€ constantes)
AnoGastos (€ correntes)IPC (taxa de variación anual en %)Índice (base 2000)Índice (base 2009)Gastos (€ a prezos de 2000)Gastos (€ a prezos de 2009)
TOTAL42.103,76€37.893,05€50.881,29€
20008.553,80€4,0100,074,58.553,80€11.485,70€
20016.482,99€2,7104,077,46.236,04€8.373,51€
20024.599,12€3,5106,879,54.307,21€5.783,55€
20035.243,83€3,0110,582,34.744,92€6.371,30€
20043.067,40€3,0113,884,82.694,72€3.618,36€
20053.411,64€3,4117,287,32.909,84€3.907,22€
20062.712,71€3,5121,290,32.237,63€3.004,61€
20072.423,02€2,8125,593,41.931,09€2.592,99€
20083.287,68€4,1129,096,12.548,84€3.422,47€
20092.321,58€-0,3134,3100,01.728,96€2.321,58€

Se aprecias algunha incongruencia nos datos por favor faimo saber para axustar os cálculos. Graciñas.

Top